Общи условия

ПРАВИЛА

за поддържане на платформата за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Тези правила за поддържане на платформата за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия (платформата), наричани по-нататък „правилата“, уреждат:

1. реда и условията за регистрация и участие на платформата;

2. видовете оферти;

3. реда и условията за изготвяне, публикуване, актуализиране и премахване на оферти;

4. реда и условията за оформяне и изпращане на заявка.

 

Чл. 2. (1) Платформата е единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява достъп до актуална информация за офертите за доставка на електрическа енергия.

(2) Оператор на платформата е Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана по-нататък оператор или комисията.

(3) Операторът на платформата извършва всички действия по регистрацията и оперирането на платформата чрез служители от администрацията на комисията, определени със заповед на нейния председател. Всички уведомления се извършват по електронен път.

(4) За ползването на платформата не се събират такси.

 

Чл. 3. (1) Платформата извършва сравняване на оферти по набор от различни критерии.

(2) Платформата не осигурява възможност за сключване на договор за доставка на електрическа енергия, както и за изготвяне и избор на индивидуални оферти по специфични критерии.

(3) Цената в публикуваните оферти е цена за активна електрическа енергия и може да включва разходи за балансиране, които са дължими от крайния клиент. Размерът на цената в публикуваните оферти не включва утвърдените от комисията цени за мрежови услуги и за задължения към обществото, както и всички други нормативно определени данъци и такси, включително акциз и данък добавена стойност.

 

Чл. 4. (1) Операторът е длъжен да обезпечи непрекъснатата работа на платформата, с изключение на времето, необходимо за профилактика, актуализиране на софтуера или за отстраняване на технически проблеми или такива, свързани със сигурността.

(2) Операторът осигурява адекватността на платформата в съответствие с актуалните тенденции на пазара, потребностите на доставчиците и крайните клиенти и най-добрите европейски практики.

(3) Операторът контролира функционирането на платформата, като своевременно отстранява установени пропуски в нея.

 

 

Глава втора

РЕГИСТРАЦИЯ

 

Чл. 5. (1) Всяко лице, притежаващо лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на територията на Република България, което доставя или възнамерява да доставя електрическа енергия на крайни клиенти, е длъжно да се регистрира на платформата чрез подаване на искане по образец до оператора на платформата.

(2) Търговци на електрическа енергия, които осъществяват само продажби на едро, не са длъжни да се регистрират на платформата. Тези търговци подават в комисията декларация по образец, че не осъществяват продажби на електрическа енергия на крайни клиенти на територията на Република България.

(3) За ползването на платформата от лица, извън тези по ал. 1 и ал. 2, не е необходима регистрация или изпълнение на други условия.

 

Чл. 6. (1) Лицето по чл. 5, ал. 1 подава по електронен път до оператора искане по образец за регистрация на платформата в едноседмичен срок от постановяване на решение за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“.

(2) С искането по ал. 1 се заявява създаването на потребителски профил в платформата, като задължително се посочва поне едно лице, което е оправомощено да има достъп до неговия профил.

(3) Информацията за всяко лице, с право на достъп до профила на търговеца, задължително съдържа имената на лицето, служебен телефон и адрес на служебна електронна поща.

(4) Регистрация не се извършва при посочване на един и същ адрес на служебна електронна поща за повече от едно лице.

 

Чл. 7. (1) Искането по чл. 6, ал. 1 се разглежда в едноседмичен срок от постъпването му.

(2) При установяване на нередовности, на подателя се дават указания и срок от три работни дни за отстраняването им. При неотстраняване в срок процедурата по регистрация се прекратява, за което подателят се уведомява.

 

Чл. 8. (1) В случай, че искането по чл. 6, ал. 1 съответства на тези правила, се създава потребителски профил на търговеца, както и индивидуални потребителско име и парола на всяко от лицата, оправомощени да имат достъп до неговия профил.

(2) Търговецът се уведомява за наименованието на създадения потребителски профил на електронния адрес, от който е изпратено искането по чл. 6, ал. 1. Потребителското име и паролата на всяко от лицата, оправомощени от търговеца да имат достъп до неговия профил, се изпращат на съответното лице на посочената служебна електронна поща.

 

Чл. 9. (1) Наименованието на потребителския профил на търговеца съдържа фирмата на търговеца съгласно Търговския регистър или съответния регистър на държавата-членка на Европейския съюз/Европейското икономическо пространство, където дружеството е регистрирано, и може да включва и лого.

(2) Потребителското име на лице по чл. 6, ал. 3 съвпада с предоставения адрес на служебна електронна поща на съответното лице. Потребителското име не може да бъде променяно, освен от оператора при необходимост, свързана със сигурността на платформата или след постъпване на изрично искане за това от страна на търговеца.

(3) След първо влизане в платформата всяко лице по чл. 6, ал. 3 е длъжно да промени предоставената му парола. При забравена парола или при съмнения за нерегламентиран достъп до профила му, търговецът е длъжен да поиска предоставянето на нова парола за същото потребителско име или нови потребителско име и парола и/или заличаване на потребителското име.

(4) Извън случаите по ал. 2 и 3, всяка промяна във вече регистриран профил се извършва по искане на съответния търговец.

(5) За всяка промяна в профила търговецът се уведомява незабавно.

 

Чл. 10. (1) Операторът прекратява служебно регистрацията на търговец в следните случаи:

1. при прекратяване и отнемане на лицензията на търговеца;

2. при отстраняване на търговеца от пазара на електрическа енергия.

(2) Операторът прекратява регистрацията по искане на търговец при преустановяване сключването на сделки за продажба на електрическа енергия на крайни клиенти. В този случай, едновременно с искането за прекратяване на регистрацията, търговецът подава и декларацията по чл. 5, ал. 2.

(3) При прекратяване на регистрацията се премахват и всички публикувани оферти от търговеца.

(4) В случаите на прекратяване на регистрацията операторът уведомява незабавно съответния търговец.

(5) Прекратяването на регистрацията има действие само занапред.

 

Чл. 11. При системно нарушаване на правилата операторът има право временно да преустанови участието на търговеца на платформата за определен срок, но за не повече от 30 дни.

 

Глава трета

ВИДОВЕ ОФЕРТИ

 

Чл. 12. На платформата се публикуват оферти, които се разграничават по адресат и по съдържание.

 

Чл. 13. (1) Отделните адресати на оферти се обособяват в зависимост от някой или комбинация от следните критерии, но не само:

1. тип краен клиент (битов или небитов);

2. характеристика на монтираното на обекта на клиента средство за търговско измерване (с или без възможност за периодично измерване на количествата електрическа енергия за всеки период на сетълмент);

3. оператор на електроразпределителната мрежа, към която е присъединен обектът на клиента;

4. профил на потребление на клиента;

5. средномесечно потребление на клиента;

6. други.

(2) Конкретните критерии се определят от оператора чрез въвеждането им в платформата.

(3) Операторът може по всяко време и по своя преценка да допълва, изменя и премахва въведени критерии или да създава нови критерии извън изброените в ал. 1 в съответствие с развитието и динамиката на пазара на електрическа енергия.

(4) Действията по ал. 3 не са свързани с и не налагат изменение на правилата.

(5) В срок от три работни дни операторът уведомява търговците за промените по ал. 3.

 

Чл. 14. (1) Съдържанието на офертите се определя от търговеца и включва различни комбинации от следните основни критерии:

1. начин на формиране на цената – фиксирана или динамична цена за активна енергия и варианти;

2. включени или невключени разходи за небаланси в цената за активна енергия;

3. срок на договора;

4. право на търговеца едностранно да променя условията на договора с предизвестие или договор, при който условията не се променят за срока на неговото действие;

5. наличие, съответно липса на клауза за автоматично изменение на цената за активна енергия/разходите за небаланси при настъпване на определено събитие или след определен срок;

6. наличие, съответно липса на клауза за автоматично продължаване срока на договора с нов срок;

7. предоставяне, съответно непредоставяне на обезпечение от клиента;

8. 100% електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници;

9. наличие, съответно липса на промоционален период;

10. включено или невключено авансово плащане от клиента на потребяваната електрическа енергия за определен период;

11. включена или невключена възможност за предоставяне на енергийноефективни услуги от търговеца;

12. възможност или невъзможност за предоставяне на отстъпка от цената;

13. други.

(2) Конкретните критерии по отношение на съдържанието на офертите, от които търговците могат да избират, се определят от оператора чрез въвеждането им в платформата. Операторът определя също и кои от тези критерии са задължителни и кои не.

(3) Операторът може по всяко време и по своя преценка да допълва, изменя и премахва въведени критерии или да създава нови такива извън изброените в ал. 1 в съответствие с развитието и динамиката на пазара, както и с оглед защитата на интересите на крайните клиенти и на добросъвестните търговци.

(4) Действията по ал. 3 не са свързани с и не налагат изменение на правилата.

(5) В срок от три работни дни операторът уведомява търговците за промените по ал. 3.

 

Чл. 15. Оферта, която се различава от друга най-малко по един критерий, се счита за отделен вид оферта.

 

Глава четвърта

ИЗГОТВЯНЕ, ПУБЛИКУВАНЕ, АКТУАЛИЗИРАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ОФЕРТИ

 

Чл. 16. (1) Публикуването на оферти на платформата е възможно само от регистрирани търговци на електрическа енергия.

(2) Търговците са длъжни да публикуват на платформата всички оферти, които предлагат на крайни клиенти, с изключение на предлаганите индивидуални оферти.

 

Чл. 17. (1) Изготвянето на оферта се извършва след влизане на платформата и попълване на всички задължителни полета.

(2) До окончателното оформяне на оферта, въведените данни в задължителните полета могат да бъдат променяни. След финализиране на офертата, същата се записва в профила на търговеца без да се публикува на платформата.

(3) По преценка на търговеца, оферта, записана в неговия профил, се публикува на платформата за определен от търговеца период.

(4) Търговецът следи и е длъжен да премахне от публикуваните оферти всяка публикувана от него оферта, която е идентична на вече публикувана от него такава. Такава оферта може да бъде премахната и от оператора, за което се уведомява търговецът.

(5) След публикуването ѝ на платформата, офертата не може да бъде променяна, освен в случаите на чл. 19 и чл. 20.

 

Чл. 18. След публикуването ѝ офертата обвързва търговеца по отношение на всички нейни критерии.

 

Чл. 19. (1) Публикуваните на платформата оферти могат да бъдат премахнати от списъка на публикуваните оферти, а информацията за тях се запазва в базата данни на платформата.

(2) Смяна на публикувана оферта е възможна чрез въвеждане на нова оферта или неподновяване на съществуващата. При неподновяване на офертата, същата ще бъде премахната от списъка на публикуваните оферти. Сменената оферта може да бъде премахната от списъка на публикуваните оферти или да бъде запазена в профила на търговеца.

 

Чл. 20. В случаите на чл. 13, ал. 3 и чл. 14, ал. 3 търговецът е длъжен да актуализира офертите си спрямо нововъведените/изменените задължителни критерии в срок от 5 работни дни от получаване на съответното уведомление по чл. 13, ал. 5 или чл. 14, ал. 5. До извършване на актуализирането офертите няма да бъдат активни.

 

Чл. 21. (1) Премахването на оферта от профила на търговеца и от списъка на публикуваните оферти може да бъде извършено по всяко време по инициатива на търговеца.

(2) Операторът има право по собствена преценка да премахва оферти от списъка на публикуваните оферти, когато същите противоречат на правилата или на другото приложимо законодателство.

(3) Премахването на оферта по ал. 1 има действие само занапред.

 

Глава пета

ОФОРМЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАЯВКА

 

Чл. 22. Всяко лице има право свободно да ползва платформата за информация и сравняване на актуални оферти за доставка на електрическа енергия, като за тази цел и след попълване на съответните задължителни полета, платформата генерира списък с оферти по зададените критерии.

 

Чл. 23. (1) В случай, че лицето проявява интерес към определен вид оферта, платформата му предоставя възможност за избор на такава от списъка с оферти.

(2) Ако в списъка липсва оферта, която да удовлетворява интересите му, лицето може да се обърне към всеки търговец за изготвянето на индивидуална оферта.

 

Чл. 24. След избор на подходяща оферта, платформата изисква предоставянето на данни за идентификация и контакт с лицето, като автоматично оформя заявка и изпраща въведената информация до съответния търговец.

 

Чл. 25. (1) Търговецът е длъжен да обработи заявката, като осъществи контакт с крайния клиент и изготви окончателно предложение за сключване на договор за доставка на електрическа енергия. Предложението се изпраща на крайния клиент до 7 работни дни от постъпване на заявката.

(2) Предложението по ал. 1 не може да съдържа условия, които не съответстват на условията в офертата, освен ако са по-благоприятни за крайния клиент. Предложението може да включва уреждането на съпътстващи/технически въпроси, които не променят смисъла на офертата по отношение на нейните предмет, условия и съдържание.

(3) С изпращането на предложението по ал. 1 търговецът указва на крайния клиент предоставянето на допълнителна информация и документи, в т.ч. когато и доколкото такива са необходими за смяната на доставчик съгласно правилата по чл. 24, ал. 3 и чл. 91, ал. 2 от Закона за енергетиката.

(4) Крайният клиент приема или отхвърля предложението в срок от 7 работни дни от получаването му, като при липса на изразена воля в този срок , предложението се счита за неприето.

(5) В случай на неправилно въведени данни при оформяне и изпращане на заявката и при непредоставяне на информация и/или документи по ал. 3 търговецът изпраща на крайния клиент в срока по ал. 1 мотивиран отказ за сключване на договор. Търговецът може да откаже сключването на договор и при наличие на конкретни данни, които водят или могат да доведат до риск от неизпълнение на договора, по-голям от обичайния.

(6) В случаите на ал. 5 задължително се посочват конкретната причина, която се явява пречка за сключването на договор по направената заявка, и фактите и обстоятелствата, които доказват наличието ѝ.

(7) Крайният клиент няма право да прави нови заявки до сключването или отказ от сключването на договор.

 

Глава шеста

 КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА

 

Чл. 26. (1) Комисията упражнява контрол за спазването на тези правила.

(2) Всички спорове, възникнали във връзка с прилагане на тези правила, се отнасят за решаване от комисията по реда на Закона за енергетиката.

 

Глава седма

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Чл. 27. (1) КЕВР, в качеството си на оператор на платформата, е администратор на личните данни, придобити при или по повод работата на платформата.

(2) В качеството си на администратор на лични данни КЕВР ги обработва при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО и на Закона за защита на личните данни.

(3) Информация за целите на обработката на личните данни се публикува в платформата.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

§ 1. По смисъла на тези правила:

1. „Системно“ е извършването на три или повече нарушения на тези правила в рамките на 30 дни;

2. „Индивидуална оферта“ е оферта, която не може да бъде изготвена единствено въз основа на критериите, посочени в чл. 13 и чл. 14 и е предназначена за конкретен клиент, притежаващ нестандартен режим на потребление и/или други специфични особености, отличаващи го съществено от типичния клиент на съответната група клиенти, към която принадлежи, или за клиент, който би донесъл допълнителна полза на търговеца поради особеностите на структурата на клиентското му портфолио. За индивидуална се счита и всяка оферта, предназначена за крайни клиенти с повече от един обект или оферта, която:

– може да е разработена в резултат на индивидуални преговори с даден клиент;

– може да е разработена за нуждите на настоящи клиенти;

– може да е разработена за клиенти по програми за лоялност, програми по енергийна ефективност и други подобни програми;

– може да е за доставка на електрическа енергия в съчетание с продажба на друга стока или доставка на друга услуга (доставка на електрическа енергия и природен газ, доставка на електрическа енергия и договори за енергийни спестявания, с гарантиран резултат (ЕСКО услуги) и други);

– може да е към клиенти по кобрандирани продукти;

– може да е за промоционални оферти към служители, партньори и други свързани с търговеца групи потребители;

3. „Годишно потребление“ е количеството електрическа енергия, отчетено със средство за търговско измерване в едно място на потребление, потребено от краен клиент за предходната календарна година.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 2. Всяко лице, притежаващо лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, което доставя или възнамерява да доставя електрическа енергия на крайни клиенти на територията на Република България следва да подаде искане по образец за регистрация на платформата в едноседмичен срок от влизане в сила на тези правила.

§ 3. Тези правила са приети от Комисията за енергийно и водно регулиране на основание чл. 38и, ал. 5 от Закона за енергетиката с решение по Протокол № ...... от .....2021 г., т. ...